Emendo MKB

Emendo MKB är en vidareutveckling av reningsverket Minibed MKB. Emendo MKB, står för drift- och servicevänlighet, robusthet och tydlighet. Den stora förändringen är att alla elkomponenter är placerade inomhus. Det betyder att tillsyn och underhåll kan genomföras utan negativ påverkan av dåligt väder.
Personalens möjligheter att utföra sitt arbete på ett bra sätt ökar med bättre driftresultat som följd.

Servicebyggnaden anpassas från fall till fall för att passa de behov som anläggningsägaren har.

Viktiga egenskaper