Emendo MKBn

Emendo har levererat reningsverkstypen Emendo MKBn sedan 2010. Det är av typen mekanisk- kemisk- och biologisk rening med kvävereduktion.

Emendo MKBn med kväverening är en komplettering av reningsverket Emendo MKB. Emendo MKBn är uppbyggt på samma sätt som Emendo MKB med samma egenskaper som servicevänlighet och driftsäkerhet. Det baseras på strategin att alla elkomponenter är placerade inomhus. Det betyder att tillsyn och underhåll kan genomföras utan negativ påverkan av dåligt väder. Personalens möjligheter att utföra sitt arbete på ett bra sätt ökar med bättre driftresultat som följd. Servicebyggnaden anpassas från fall till fall beroende av anläggningsägarens behov.

Viktiga egenskaper